03:08 ICT Thứ ba, 09/08/2022

Chào mừng bạn ghé thăm website của chúng tôi !

Công tác chuyên môn

Kế hoạch kiểm tra quy chế chuyên môn năm 2019

Thứ sáu - 01/12/2017 06:16

SỞ Y TẾ TP. CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BVĐK QUẬN THỐT NỐT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:           /KH-BVTN

 

Thốt Nốt, ngày      tháng      năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Về việc kiểm tra thực hiện các quy chế chuyên môn trong bệnh viện

 

 
 

 

 

 

- Căn cứ theo Quy chế bệnh viện (Ban hành kèm theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 1895/1997/BYT-QĐ, ngày 19/9/1997);

- Căn cứ Luật số 40/2009/QH12 ngày  23 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội  về Luật khám bệnh, chữa bệnh,

          Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt xây dựng  kế hoạch về việc kiểm tra thực hiện các quy chế chuyên môn trong bệnh viện với các nội dung sau:

1. MỤC TIÊU:

          - Từng bước đưa hoạt động chuyên môn theo đúng quy định và các quy trình của Bộ Y tế.

          - Góp phần đánh giá công tác chất lượng bệnh viện.

          - Giám sát công tác cấp cứu, khám chữa bệnh đặc biệt là KCB BHYT.

          - Giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử của CBVC và người lao động trong  bệnh viện.

          - Kiểm tra việc thực hiện các chế độ về ngày giờ công, phân loại thủ thuật và việc thực hiện các chế độ phụ cấp, ra trực theo đúng quy định.

2. NỘI DUNG:

2.1.Thành lập đoàn kiểm tra:

BSCKI Mai Trần Đông            Phó GĐ                   Trưởng đoàn (Khối Ngoại)

BSCKI Đỗ Thị Lệ Nhu           Phó GĐ              Trưởng đoàn (Khối Nội)

BSCKII.Đoàn Minh Trí                  Trưởng P.KHTH       Thư ký (Khối nội)

BSCKI Nguyễn Minh Truyền                           Trưởng K.Ngoại     Thư ký (Khối Ngoại)

BSCKI Đoàn Minh Tuấn        Trưởng phòng TC-HC-QT Thành viên

CNĐD. Dương Phước Thân    Trưởng P.ĐD                           Thành viên

DSCKI Nguyễn Văn Công      Trưởng K.Dược                   Thành viên

DSCKI Trương Ngọc Thanh                                              Phó K.KSNK                                                                        Thành viên

KT Hà Phước Hùng                Trưởng P.TCKT                 Thành viên

2.2. Nội dung kiểm tra:

         1. Các quy chế chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế: HSBA, thường trực cấp cứu, kê đơn, sử dụng thuốc an toàn hợp lý, kiểm soát nhiễm khuẩn, thực hiện các quy trình thủ thuật, quy chế hội chẩn-vào viện-chuyển viện, chăm sóc...

          2. Giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử của CBVC và người lao động trong  bệnh viện thông qua lấy ý kiến trực tiếp từ người bệnh cũng như quan sát CBVC tại khoa.

          3. Kiểm tra việc chấm công trực, phân loại thủ thuật, phẫu thuật và các báo cáo có liên quan.

          4. Thanh quyết toán đặc biệt là thanh quyết toán BHYT.

          5. Quản lý, sử dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện.

          6. Nhu cầu, quản lý và sử dụng các trang thiết bị y tế.

* Cụ thể:

          - Ban Giám đốc:

                   + Đánh giá chung

                 + Kết hợp thăm khám người bệnh nặng, cấp cứu, khó chẩn đoán khó điều trị,...

          - Phòng Kế hoạch tổng hợp:

                 + Các sổ sách: Giao ban, thường trực, hội chẩn, bình bệnh án, kế hoạch, kiểm tra,...

                   + Quy chế HSBA, kê đơn, sử dụng thuốc, phẫu thuật, hội chẩn,...

                   + Quy trình sử dụng quản lý trang thiết bị, công nghệ thông tin.

                 + Tiến trình nâng cao chất lượng bệnh viện đã được phân công cho từng khoa sau cuộc họp rút kinh nghiệm kiểm tra bệnh viện năm 2014.

          - Phòng Điều dưỡng:

                  + Các sổ sách: Sổ đi buồng, quy trình chăm sóc, sổ họp Hội đồng người bệnh.

                 + Thực hiện quy trình kỹ thuật điều dưỡng, chăm sóc toàn diện, lưu kim luồn, lưu sonde, ....

                   + Thực hiện y lệnh,...

                   + Quy chế trang phục

          - Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chánh quản trị:

                   + Quản lý nhân lực, quy chế dân chủ, y đức,....

                   + Đánh giá sự hài lòng của người bệnh,...

                   + Quy trình sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất

                   + Sử dụng điện nước, văn phòng phẩm, ấn chỉ chuyên môn,...

          - Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn:

                   + Phân loại rác và xử lý chất thải.

                   + Vệ sinh phòng bệnh.

                   + Các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn: Rửa tay, tiệt khuẩn,...

          - Phòng TCKT:

                   + Lập các bảng kê thanh toán

                   + Sổ sách thực hiện thủ thuật, phẫu thuật...

          - Khoa Dược:

                   + Sổ sách về Dược

                   + Tủ thuốc trực

                   + Sử dụng thuốc, an toàn hợp lý thuốc,...

          - Công đoàn:

Thực hiện các chế độ có liên quan đến công tác thường trực, ra trực và các vấn đề có liên quan.

3. THỜI GIAN KIỂM TRA:

          + Thường quy: Vào 13h 30 phút đến 16h00, chiều thứ 5 hàng tuần

          + Đột xuất: Trong giờ hoặc ngoài giờ.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

4.1. Kiểm tra thường quy:

          a. Đoàn kiểm tra:

          - Ban Giám đốc: do phòng Kế hoạch tổng hợp lên lịch.

          - Các khoa, phòng chức năng: Cử đại diện trong Ban lãnh đạo tham gia.

         - Vào lúc 13 giờ 15 phút thứ 5 hàng tuần tập trung tại phòng Kế hoạch tổng hợp (Nếu lịch có thay đổi, phòng KHTH sẽ thông báo hoặc điện thoại trực tiếp cho các thành viên trong đoàn).

          - Đơn vị kiểm tra: do Trưởng đoàn chỉ định.

          b. Các khoa được kiểm tra:

          - Phải có mặt Ban chủ nhiệm khoa, Bác sĩ và Điều dưỡng trưởng khoa (hoặc Điều dưỡng hành chính) để hỗ trợ và trao đổi với đoàn các nội dung cần kiểm tra.

          - Chuẩn bị đầy đủ các loại sổ sách, hồ sơ... theo quy định.

4.2. Kiểm tra đột xuất:

          a. Trong giờ:

         - Đoàn kiểm tra theo quy định của BGĐ theo trình tự: BGĐ - Phòng KHTH - các thành viên (có thể qua điện thoại).

          - Địa điểm và nội dung kiểm tra do BGĐ quy định.

          b. Ngoài giờ:

          - Do trực Lãnh đạo thực hiện.

         - Chủ yếu kiểm tra quy chế thường trực, cấp cứu, kiểm soát nhiễm khuẩn, quy trình kỹ thuật chuyên môn.

         * Trực lãnh đạo có thể tập trung thêm các phòng chức năng cùng tham gia (Nếu cần thiết).

4.3. Công tác chuẩn bị:

         - Đoàn kiểm tra sẽ họp xây dựng bản kiểm thống nhất.

        - Các thành viên trong đoàn sẽ được tập huấn về các vấn đề có liên quan trong quá trình kiểm tra.

4.4. Kết quả kiểm tra:

         - Từng thành viên trong đoàn sẽ đóng góp ý kiến tại khoa những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra.

        - Phòng KHTH sẽ tổng hợp, viết bản báo cáo và rút kinh nghiệm trong cuộc họp cuối tháng, đồng thời sẽ giám sát việc khắc phục các sai sót (nếu có).

         Trên đây là kế hoạch về việc tổ chức kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn, đề nghị các khoa phòng, các thành viên có liên quan thực hiện nghiêm túc.

        Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì xin trao đổi với phòng Kế hoạch tổng hợp để báo cáo lãnh đạo giải quyết.

           

Nơi nhận:                                                                                         GIÁM ĐỐC

- Các khoa phòng;

- Lưu: VT, KHTH.

 

 

 

SỞ Y TẾ TP. CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BVĐK QUẬN THỐT NỐT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:           /QĐ-BVTN

 

Thốt Nốt, ngày      tháng      năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoànkiểm tra

thực hiện các quy chế chuyên môn trong bệnh viện năm 2017

 

 
 

 

 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT

 

Căn cứ Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 10/8/2009 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Cần Thơ về việc thành lập Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Công văn số 363/SYT-TCCB ngày 05/02/2015 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-SYT ngày 06/02/2013 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt;    

Căn cứ vào Kế hoạch số       /KH-BVTN ngày     /       /2017vềkế hoạchkiểm tra thực hiện các quy chế chuyên môn trong bệnh viện;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập Đoàn kiểm tra Thực hiện các quy chế chuyên môn trong bệnh viện năm 2017 gồm các Ông (Bà) sau:

1.       BSCKI Mai Trần Đông            Phó GĐ                   Trưởng đoàn (Khối Ngoại)

2.       BSCKI Đỗ Thị Lệ Nhu           Phó GĐ              Trưởng đoàn (Khối Nội)

3.               BSCKII.Đoàn Minh Trí                  Trưởng P.KHTH       Thư ký (Khối nội)

4.       BSCKI Nguyễn Minh Truyền Trưởng K.Ngoại   Thư ký (Khối Ngoại)

5.       BSCKI Đoàn Minh Tuấn        Trưởng phòng TC-HC-QT Thành viên

6.       CNĐD. Dương Phước Thân    Trưởng P.ĐD                           Thành viên

7.       DSCKI Nguyễn Văn Công      Trưởng K.Dược                   Thành viên

8.       DSCKI Trương Ngọc Thanh                                              Phó K.KSNK                   Thành viên

9.       KT Hà Phước Hùng                Trưởng P.TCKT                 Thành viên

Điều 2.Đoàn kiểm tra Thực hiện các quy chế chuyên môn trong bệnh việncăn cứ vào quy chế Bệnh viện kiểm tra các khoa lâm sàng trong việc thực hiện quy chế chuyên môn của bệnh viện.

Điều 3.Trưởng phòng Tổ chức HCQT, Trưởng Phòng chức năng Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt, các Ông (Bà) có tên ở Điều 1 và đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

          Nơi nhận:                                                        GIÁM ĐỐC

               - Như Điều 3

               - Lưu HC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn click vào hình sao để cho điểm bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Đăng nhập thành viên

Tin tức

THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHỎNG VÂN VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT
THÔNG BÁO TÀI LIỆU THAM KHẢO KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT NĂM 2022
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT NĂM 2022
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022
THÔNG BÁO TẠM NGƯNG KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ
TỔNG HỢP BÌNH HỒ SƠ BỆNH ÁN CÁC KHOA LÂM SÀNG QUÝ 4 NĂM 2020
Kế hoạch chỉ đạo tuyến năm 2020
Danh sách đề tài NCKH thông qua năm 2020
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020
DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT NĂM 2020
BẢNG GIÁ DICH VỤ KỸ THUẬT NĂM 2020
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ PHỎNG VẤN VÀ LỊCH PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020

Thăm dò ý kiến

Bệnh viện Thốt Nốt phục vụ người bệnh như thế nào?

Khá

Tốt

Trung bình

Kém