Slogan

Cải tiến chất lượng Bệnh viện

 

Họp cải tiến chất lượng Bệnh viện

 

QUY CHẾ

Làm việc của Mạng lưới quản lý chất lượng Bệnh viện

Căn cứ Thông tư số 19/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện;

Căn cứ Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Mạng lưới Quản lý chất lượng Bệnh viện (QLCLBV) xây dựng kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng Bệnh viện tại các khoa, phòng như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

-  Mạng lưới QLCLBV thành lập theo Quyết định số 24/QĐ-BVTN, ngày 09 tháng 08 năm 2013 của Giám đốc bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt, làm việc dưới sự chỉ đạo của Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn kiêm Trưởng ban của Mạng lưới CLBV. Trưởng ban có trách nhiệm triển khai thực hiện và củng cố mạng lưới CLBV hoạt động có hiệu quả dựa trên tiêu chí quản lý chất lượng Bệnh viện của Bộ Y tế.

-  Mạng lưới gồm các trưởng khoa làm tổ trưởng, và tổ phó, thư ký riêng dưới sự chỉ đạo điều hành của Phòng QLCLBV.

-  Mạng lưới QLCLBV có nhiệm vụ:

+     Làm đầu mối giúp lãnh đạo đơn vị triển khai, thực hiện, theo dõi các hoạt động liên quan đến QLCLBV;

+     Thực hiện các kế hoạch hoạt động của mạng lưới QLCLBV tại khoa.

+     Tham gia kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện theo phân công của Hội đồng QLCLBV.

2. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

2.1. Tổ trưởng: có trách nhiệm triển khai, quán triệt nội dung Thông tư số 19/TT-BYT tới toàn thể CBVC trong khoa. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên và xây dựng quy chế hoạt động của mạng lưới QLCLBV. Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng, xây dựng và ban hành các văn bản về quản lý chất lượng tại các khoa, phòng.

2.2 Tổ Phó: có trách nhiệm phối hợp với Trưởng ban theo dõi và kiểm tra việc triển khai việc thực hiện các vấn đề liên quan đến QLCLBV.

2.3. Thư ký: có trách nhiệm tổng kết, báo cáo hoạt động của mạng lưới QLCLBV, kết quả công tác cải tiến chất lượng Bệnh viện và an toàn người bệnh tại các khoa, phòng.

4. Các thành viên mạng lưới có trách nhiệm

-  Tập hợp và đưa ra ý kiến đề xuất những giải pháp cải tiến chất lượng để Tổ QLCLBV xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động, tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về QLCLBV và các đề án đảm bảo cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng.

-  Xây dựng mục tiêu chất lượng, lồng ghép các hoạt động quản lý chất lượng vào kế hoạch hoạt động của khoa, phòng và lĩnh vực được phân công phụ trách.

-  Củng cố và sắp xếp nhân sự trong khoa, phòng phù hợp nhiệm vụ chuyên môn, theo đúng chuyên khoa. Xác định các vấn đề chất lượng cần ưu tiên của khoa để chủ động cải tiến hoặc đề xuất với Hội đồng QLCLBV.

-  Triển khai và phối hợp với khoa, phòng, đơn vị khác nghiên cứu, áp dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận tại khoa, phòng được phân công phụ trách.

-  Báo cáo kết quả hoạt động bảo đảm và cải tiến chất lượng cho Hội đồng QLCLBV.

-  Tham gia các lớp đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng do các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện.

-  Tham gia đánh giá chất lượng Bệnh viện.

III. CHẾ ĐỘ HỘI HỌP

Mạng lưới QLCLBV tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý, 06 tháng, 09 tháng và cả năm hoặc đột xuất nhằm hỗ trợ, giám sát và đưa ra các khuyến nghị liên quan đến quản lý chất lượng.

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

-  Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Thông tư số 19/TT-BYT của các thành viên mạng lưới để xem xét và đề ra phương hướng hoạt động tiếp theo.

-  Quy chế làm việc của mạng lưới QLCLBV được Trưởng phòng quản lý chất lượng quyết định. Mọi sửa đổi bổ sung quy chế do Trưởng ban quyết định trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp của các thành viên trong mạng lưới.

-  Các thành viên mạng lưới căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã được phân công triển khai thực hiện và có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện quy chế để rút kinh nghiệm đưa ra các giải pháp thực hiện đạt kết quả cao./.

TRƯỞNG PHÒNG QLCLBV     

Nơi nhận:       

- Thành viên mạng lưới QLCL;

- Lưu: VT, KHTH.        

 

                                                            BSCKI. MAI TRẦN ĐÔNG

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: benhvienthotnot.com.vn