Slogan

Thông tin đấu thầu

Thư mời báo giá
[ Cập nhật vào ngày (07/06/2023) ]

Thư mời báo giá số 268/TM-BVTN


Thư mời báo giá số 268/TM-BVTN, ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa Thốt Nốt về việc gửi báo giá cung cấp hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế. 
Tập tin đính kèm

     1663_268.pdf

Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt