Slogan

Thông tin đấu thầu

Thư mời báo giá
[ Cập nhật vào ngày (20/11/2023) ]
Thư mời chào giá cung cấp hóa chất, vật tư, thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt theo số 636/YC-BVTN ngày 16 tháng 11 năm 2023
Thư mời chào giá cung cấp hóa chất, vật tư, thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt theo số 636/YC-BVTN ngày 16 tháng 11 năm 2023

Mời chào giá cung cấp hóa chất, vật tư, thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt theo số 636/YC-BVTN ngày 16 tháng 11 năm 2023


Mời chào giá cung cấp hóa chất, vật tư, thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt theo số 636/YC-BVTN ngày 16 tháng 11 năm 2023
Tập tin đính kèm

Phòng Vật tư thiết bị - y tế Theo Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt Theo http://benhvienthotnot.com.vn/