Slogan

Thông tin đấu thầu

THƯ MỜI BÁO GIÁ
[ Cập nhật vào ngày (10/06/2024) ]

Thư mời báo giá ngày 10/06/2024 của bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt


Thư mời báo giá ngày 10/06/2024 của bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt
Tập tin đính kèm

Phòng HCQT&TCCB Theo Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt