Slogan

Công tác chuyên môn

Quy định thực hiện qui chế chuyên môn năm 2016 (bổ sung)
[ Cập nhật vào ngày (06/08/2022) ]

Căn cứ Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 10/8/2009 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Cần Thơ về việc thành lập Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định về việc thực hiện quy chế chuyên môn                               

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN THỐT NỐT

Căn cứ Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 10/8/2009 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Cần Thơ về việc thành lập Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Công văn số 363/SYT-TCCB ngày 05/02/2015 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-SYT ngày 06/02/2013 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt;

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện đa khoa hạng II tuyến quận, huyện;

Căn cứ vào tình hình thực tế của Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa Quận Thốt Nốt.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Quy định về việc thực hiện quy chế chuyên môn gồm có 07 phần (Đính kèm Quy định):

1.       Về quy chế hồ sơ bệnh án (HSBA).

2.       Về quy chế hội chẩn.

3.       Chẩn đoán kê đơn thuốc.

4.       Về công tác chống nhiễm khuẩn.

5.       Về các xét nghiệm thường quy.

6.       Việc cấp giấy y chứng.

7.       Về quản lý phòng mổ.

Điều 2:  Quy định về việc thực hiện quy chế chuyên môn được áp dụng cho toàn Bệnh viện, các khoa phòng có trách nhiệm thực hiện đúng quy chế chuyên môn theo Quy định.

Điều 3: Quyết định này thay thế cho Quyết định số 37/QĐ-BVTN ngày 19/8/2014.

Điều 4: Trưởng các phòng chức năng Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.
Quản trị Theo  Bệnh viện đa khoa quận thốt Nốt